ارزیابی و یادگیری در سیاست‌ها

در این دسته از یادداشت‌ها، به موضوعات مرتبط با ارزیابی و اصلاح سیاست‌ها خواهیم پرداخت: نحوه طراحی شاخص‌ها، تکنیک‌ها و روش‌های فنی ارزیابی، سازوکارهای ارزیابی و بحث‌های نهادی مرتبط با آن.

فعلاً در حال انتشار یادداشت‌هایی در دسته «سیاست خوب» هستیم و در آینده در این دسته، یادداشت‌هایی منتشر خواهیم کرد.