رهبری و اداره فرایند تغییر رفتار

در این دسته از یادداشت‌ها، به سایر موضوعات و مسائل نرم در فرایند راهبریِ سیاست‌های تغییر رفتار خواهیم پرداخت. اینکه یک مدیر چگونه برنامه زندگی خود را سامان می‌دهد، یکی از موضوعات این یادداشت‌ها خواهد بود. همچنین با نگاه به فرایند از منظر «سیاست و قدرت» و «مدیریت تغییر در سازمان حاکمیت» آشنا خواهیم شد. افزون‌براین به برخی عوامل فرهنگی مؤثر بر سیاست‌گذاری در ایران مروری خواهیم داشت.

فعلاً در حال انتشار یادداشت‌هایی در دسته‌های قبلی هستیم و در آینده در این دسته، یادداشت‌هایی منتشر خواهیم کرد.