ساختارهای رسمی و غیررسمی

در این دسته از یادداشت‌ها، نحوه طراحی مؤثر ساختارهای رسمی، چگونگی استفاده از ظرفیت‌های بخش محلی، استفاده از مشارکت‌های مردمی و مراوده با مؤسسات و نهادهای ذی‌نفع مورد بحث قرار می‌گیرد.

فعلاً در حال انتشار یادداشت‌هایی در دسته‌های قبلی هستیم و در آینده در این دسته، یادداشت‌هایی منتشر خواهیم کرد.