بینش‌هایی برای یک سیاست خوب تغییر رفتار

امروزه در کشور می‌توان سندها و سیاست‌های متعددی را مشاهده نمود که معطّل و زمین‌مانده‌اند و مجریان، آن‌ها را «اجرایی» نمی‌دانند یا پس از اجرا، اثربخشی لازم را در جامعه ندارند. شاید بتوان گفت یک علت عمده این مشکلات، ناشی از یک عامل ساده است: نبود یک برنامه اقدامِ عملیاتی و مؤثر. در دسته اول […]

Read More

تحلیل و کارشناسی در تدوین سیاست‌ها

برای بررسی علل ناکارآمدی سیاست‌ها، هم می‌توان به محتوای برنامه اقدام توجه کرد و هم فرایند و چگونگی تدوین آن‌ها را بررسی نمود. رویکرد کلی یادداشت‌های دسته نخست، بررسی مسئله از دیدگاه اول بود؛ اما در این دسته، از دیدگاه دوم به موضوع نگاه می‌کنیم که در آن به پرسش‌هایی از این قبیل پاسخ خواهیم […]

Read More

سازماندهی تدوین و اجرای سیاست‌ها

در این دسته از یادداشت‌ها، نحوه طراحی مؤثر ساختارهای رسمی، چگونگی استفاده از ظرفیت‌های بخش محلی، استفاده از مشارکت‌های مردمی و مراوده با مؤسسات و نهادهای ذی‌نفع مورد بحث قرار می‌گیرد. فعلاً در حال انتشار یادداشت‌هایی در دسته «سیاست خوب» هستیم و در آینده در این دسته، یادداشت‌هایی منتشر خواهیم کرد.

Read More

ارزیابی و یادگیری در سیاست‌ها

در این دسته از یادداشت‌ها، به موضوعات مرتبط با ارزیابی و اصلاح سیاست‌ها خواهیم پرداخت: نحوه طراحی شاخص‌ها، تکنیک‌ها و روش‌های فنی ارزیابی، سازوکارهای ارزیابی و بحث‌های نهادی مرتبط با آن. فعلاً در حال انتشار یادداشت‌هایی در دسته «سیاست خوب» هستیم و در آینده در این دسته، یادداشت‌هایی منتشر خواهیم کرد.

Read More

مهارت‌ها و مسائل نرم در مدیریت فرایند تغییر رفتار

در این دسته از یادداشت‌ها، به سایر موضوعات و مسائل نرم در فرایند راهبریِ سیاست‌های تغییر رفتار خواهیم پرداخت. اینکه یک مدیر چگونه برنامه زندگی خود را سامان می‌دهد، یکی از موضوعات این یادداشت‌ها خواهد بود. همچنین با نگاه به فرایند از منظر «سیاست و قدرت» و «مدیریت تغییر در سازمان حاکمیت» آشنا خواهیم شد. […]

Read More