نوشته های اخیر

ارزیابی و یادگیری در سیاست‌ها

در این دسته از یادداشت‌ها، به موضوعات مرتبط با ارزیابی و اصلاح سیاست‌ها خواهیم پرداخت: نحوه طراحی شاخص‌ها، تکنیک‌ها و روش‌های فنی ارزیابی، سازوکارهای ارزیابی و بحث‌های نهادی مرتبط با آن. فعلاً در حال انتشار یادداشت‌هایی در دسته «سیاست خوب» هستیم و در آینده در این دسته، یادداشت‌هایی منتشر خواهیم کرد.

Read More

مهارت‌ها و مسائل نرم در مدیریت فرایند تغییر رفتار

در این دسته از یادداشت‌ها، به سایر موضوعات و مسائل نرم در فرایند راهبریِ سیاست‌های تغییر رفتار خواهیم پرداخت. اینکه یک مدیر چگونه برنامه زندگی خود را سامان می‌دهد، یکی از موضوعات این یادداشت‌ها خواهد بود. همچنین با نگاه به فرایند از منظر «سیاست و قدرت» و «مدیریت تغییر در سازمان حاکمیت» آشنا خواهیم شد. […]

Read More