مقدمه‌ای بر سیاست‌گذاری تغییر رفتار

 سیاست‌گذاری تغییر رفتار چیست؟ آیا یک حوزه جدید سیاست‌گذاری عمومی در کنار سایر حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، صنعتی، آموزشی و… است؟  رفتارهای روزمره ما، تحت تأثیر چه عواملی شکل می‌گیرد؟  حکومت از چه ابزارهای مناسبی برای سیاست‌گذاری تغییر رفتار شهروندان برخوردار است؟  آیا می‌توان با تغییراتی کوچک و کم‌هزینه، تأثیرات قابل توجهی بر رفتارهای شهروندان گذاشت؟ […]

Read More