تدوین سیاست‏‎های تغییر رفتار-تحلیل‎های اقتصادی

در تحلیل‌های اقتصادی دنبال این هستیم که بفهمیم آیا منافع اجرای یک سیاست برای کل جامعه، بیشتر از هزینه‌های آن هست یا خیر. در برخی از کشورها، منافع و هزینه‌های سیاست‌های اجتماعی، در اسناد پشتیبان و تحلیلی مربوطه با استفاده از شاخص‌های مالی اندازه‌گیری شده و در تصمیمات سیاستی اثرگذار است. در این یادداشت می‌بینیم […]

Read More