سیاست‌گذاری رفتاری در ایران

سایت‌ها و کانال‌ها:

ایران‌تلنگر؛ مطالعات موردی سیاست‌گذاری رفتاری در ایران

https://www.irantalangor.com
اقتصاد رفتاری
نازنین موسوی

http://www.t.me/BEconomics
اقتصاد رفتاری-مؤسسه مطالعاتی بینش‌های رفتاری
مصطفی نصراصفهانی

http://www.t.me/BehavioralEconomicsAndFinance

فیلم‌های اقتصاد رفتاری

http://www.aparat.com/beconomics

گروه‌های فعال:

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف

http://gptt.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C/

آزمایشگاه علوم رفتاری دانشگاه صنعتی شریف

مؤسسه مطالعاتی بینش‌های رفتاری

آزمایشگاه علوم رفتاری دانشگاه الزهرا

http://www.t.me/Experimental

اساتید:

دکتر مهدی فیضی
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

http://www.t.me/Experimental

دکتر نرگس حاجی ملادرویش
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

کتب و مقالات بین‌المللی: