مدیریت تغییر

ارسال شده در

 علیرضا نفیسی، محسن اشعاری هر سیاست بزرگ جدید یا تغییر مهم در سیاست‌های موجود، مستلزم تغییر سازمان دولت و مخصوصاً دستگاه‌های اجرایی است؛ معمولاً برای اجرای هر سیاست، نیاز به فرایندهای جدید، نظام‌های جدید، و شغل‌های جدید به وجود می‌آید که دستگاه اجرایی باید خود را برای آنها آماده کند. مدیریت مسائل مربوط به تغییر […]

Read More