تدوین سیاست‏‎های تغییر رفتار-تحلیل پذیرش عمومی

 علیرضا نفیسی، محسن اشعاری، سعید طهماسبی بسیاری از سیاست‌های تغییر رفتار، از طرف جامعه با مقاومت روبرو می‌شوند. شهروندان بسیاری از مواقع دوست ندارند که کسی رفتار آنها را تغییر دهد، دیگر چه برسد به حکومت! چگونه می‌توانیم میزان پذیرش عمومی یک سیاست را تحلیل کنیم؟ در این یادداشت، یک چارچوب ساده برای تحلیل پذیرش […]

Read More