تحلیل و ارزیابی سیاست

برای بررسی علل ناکارآمدی سیاست‌ها، هم می‌توان به محتوای برنامه اقدام توجه کرد و هم فرایند و چگونگی تدوین آن‌ها را بررسی نمود. رویکرد کلی یادداشت‌های دسته نخست، بررسی مسئله از دیدگاه اول بود؛ اما در این دسته، از دیدگاه دوم به موضوع نگاه می‌کنیم که در آن به پرسش‌هایی از این قبیل پاسخ خواهیم داد: از یک دیدگاه فنی، «روش» تهیه یک سیاست تغییر رفتار چگونه است؟ چه نهادها و فرایندهایی برای بهتر انجام شدن فرایند تدوین سیاست لازم است؟ و اینکه با چه چالش‌های رفتاری در فرایند تحلیل مواجه هستیم؟

برای مشاهده یادداشت‌های این دسته، اینجا را کلیک کنید.