فهرست مطالعات موردی

در این صفحه، فهرستی از مباحث ارائه شده در یادداشت‌ها را به همراه مطالعات موردی (Case Studies) درون آنها مشاهده می‌کنید:

ابزارهای سیاست‌گذاری رفتار

۱- مقدمه‌ای بر سیاست‌گذاری رفتاری

۲- برخی چارچوب‌ها و ابزارهای سیاست‌گذاری رفتاری

۳- برخی ابزارهای سیاست‌گذاری رفتاری: مشوق‌های درونی، اخذ تعهد و ابزارهای زبانی

۴- برخی ابزارهای سیاست‌گذاری رفتاری: هم‌نشینان، گروه‌های مرجع و هنجارها

۵- برخی ابزارهای سیاست‌گذاری رفتاری: معماری انتخاب

۶- تدوین یک برنامه‎اقدام (سند سیاستی) در سیاست‎های رفتاری


تحلیل و ارزیابی سیاست‌های تغییر رفتار

۷- مقدمه‎ای بر تحلیل سیاست‎های تغییر رفتار-شناخت مسأله

۸- تحلیل سیاست‎های تغییر رفتار-شناخت جامعه

۹- تحلیل سیاست‎های تغییر رفتار-شناخت سیستمی رفتار

۱۰- تحلیل سیاست‎های تغییر رفتار-بخش‎‏بندی جامعه

۱۱- تدوین سیاست‎های تغییر رفتار و تهیه مدل‌های منطقی

۱۲- تدوین سیاست‎های تغییر رفتار-تحلیل پذیرش عمومی

۱۳-تدوین سیاست‎های تغییر رفتار-تحلیل اثرات جانبی

۱۴- تدوین سیاست‎های تغییر رفتار-تحلیل‏‎های اقتصادی

۱۵- تدوین سیاست‎های تغییر رفتار- سایر روش‎های تحلیلی

۱۶- تدوین سیاست‎های تغییر رفتار- سیاست‎گذاری شواهدمحور و تحلیل‎های پسینی

۱۷- انواع شاخص‎های ارزیابی و یادگیری در سیاست‎های تغییر رفتار-قسمت اول

۱۸- انواع شاخص‎های ارزیابی و یادگیری در سیاست‎های تغییر رفتار-قسمت دوم

۱۹- نمونه‎هایی موردی در طراحی شاخص‌های ارزیابی در سیاست‌های تغییر رفتار

۲۰- برنامه‎های ارزیابی

۲۱- روش‎های جمع‎آوری داده‏‏‎های ارزیابی

۲۲- ارزیابی فرایند

۲۳- ارزیابی تأثیر

 


ساختارهای تدوین، اجرا و ارزیابی

۲۴- نگاهی به ساختارهای رسمی در سیاست‌گذاری عمومی

۲۵- ایجاد هماهنگی از طریق ساختار

۲۶-عدم تمرکز و محلی‎سازی

۲۷- مراوده عمومی

۲۸- نمونه‎‏هایی در مراوده عمومی

۲۹-مداخله‎گری اجتماع‎محور

۳۰-نهادهای تحلیل

۳۱-کارگزاران تحلیل

۳۲-ساختارها و سازوکارهای ارزیابی و نظارت


رهبری و اداره فرایند تغییر رفتار

۳۳-مدیریت جلسات

۳۴-نظام‎های مدیریت منابع انسانی

۳۵-قدرت و سیاست

۳۶-مدیریت تغییر