مقدمه‌ای بر سیاست‌گذاری تغییر رفتار

 علیرضا نفیسی، محسن اشعاری، سعید طهماسبی  سیاست‌گذاری تغییر رفتار چیست؟ آیا یک حوزه جدید سیاست‌گذاری عمومی در کنار سایر حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، صنعتی، آموزشی و… است؟  رفتارهای روزمره ما، تحت تأثیر چه عواملی شکل می‌گیرد؟  حکومت از چه ابزارهای مناسبی برای سیاست‌گذاری تغییر رفتار شهروندان برخوردار است؟  آیا می‌توان با تغییراتی کوچک و کم‌هزینه، تأثیرات […]

Read More