قدرت و سیاست

 علیرضا نفیسی یکی از منظرهای مهم تحلیل رفتارهای درون‌سازمانی و بین‌سازمانی، منظر قدرت و سیاست است. قدرت را به این صورت تعریف کرده‌اند: «ظرفیتی است که یک فرد می‌تواند بر دیگری تأثیر بگذارد». سیاست نیز به اقداماتی که طی آنها قدرت افزایش می‌یابد یا اعمال می‌شود، اشاره دارد. در دیدگاه قدرت به رفتار سازمانی، هر […]

Read More